ATAG CM4492AC Coffee Machine Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu için aygıtı ATAG CM4492AC Coffee Machine

ATAG CM4492AC Coffee Machine Kullanım Kılavuzu

İçeriğini ayıklar

No Özeti sayfasında içerik 1

handleidingcafémaxnotice d’utilisationcafémaxanleitungcafémaxmanualcafémaxhåndbokcafémaxbrugsanvisningcafémaxbruksanvisningcafémaxkäyttöohjecafémaxmanualcafémaxHet toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de zijkant van het toestel.La plaque d’identification de l’appareil se trouve sur le côté de l’appareil.Das Gerätetypenschild befindet sich seitlich am Gerät.The appliance identification card is located on the side of the appliance.Apparatets ID-kort er plassert på

No Özeti sayfasında içerik 2

NLHandleidingNL 3 - NL 32FRNotice d’utilisationFR 3 - FR 32DEAnleitungDE 3 - DE 32ENManualEN 3 - EN 32NOHåndbokNO 3 - NO 32DKBrugsanvisningDK 3 - DK 32SVBruksanvisningSV 3 - SV 32FIKäyttöohjeFI 3 - FI 32ESManualES 3 - ES 32

No Özeti sayfasında içerik 3

INHOUDInleidingGebruikte pictogrammen4Beschrijving5Bedieningspaneel6VeiligheidsvoorschriftenWaar u op moet letten7GebruikVoorbereidingBediening810Reiniging en onderhoudInstellen en veranderen van menu-items2124Wat moet ik doen als...Storingstabel3032OnderhoudMeldingenStoringen32InstallatievoorschriftWaar u op moet lettenElektrische aansluitingInbouwen353636Afvoeren toestel en verpakkingTechnische gegevens3838BijlageNL 3

No Özeti sayfasında içerik 4

INLEIDINGMet deze koffiemachine maakt u heerlijke koppen koffie, espresso encappuccino. U kunt de machine volledig op uw persoonlijke wenseninstellen.In deze handleiding staat beschreven op welke wijze u de koffiemachine optimaal kunt benutten. Naast informatie over de bedieningtreft u ook achtergrondinformatie aan die u van dienst kan zijn bij hetgebruik van dit product.Er is koffie gebruikt om de machine in de fabriek te testen. Het isdaarom volkomen normaal dat er koffieresten in de molen zit

No Özeti sayfasında içerik 5

BESCHRIJVINGQBCOLCINO2 CAFFELATTEVPUCO.P.Q.R.S.T.U.V.W.Aan-uitschakelaarHandgrepenMondstukWaterreservoir (uitneembaar)Plateau voor kopjesLekbakje (uitneembaar)ServicedeurtjeKoffie-uitloopopeningen (in hoogte verstelbaar)BedieningspaneelDeksel koffiebonenhouderDeksel voor gemalen koffieZetgroepNetsnoerMelkkan:N1. Deksel (afneembaar)N2. Schuif CAFFELATTE/CAPPUCCINO(afneembaar)N3. Knop CLEANN4. Melkuitloop (afneembaar)N5. Aanzuigpijpje (afneembaar)Waterspuit (afneembaar)Maatschepje voor voorgemalen

No Özeti sayfasında içerik 6

BEDIENINGSPANEEL1234567891. Display2. Instelknop voor de hoeveelheid koffie- Espresso- Klein kopje koffie- Normale kop koffie- Grote kop koffie- Mok koffie3. Instelknop voor de sterkte van de koffie- Voorgemalen 1 kop koffie- Extra milde smaak- Milde smaak- Normale smaak- Sterke smaak- Extra sterke smaak- Voorgemalen 2 koppen koffie4. Keuzetoets voor één kop koffie- In de MENU-modus is deze toets voor het bladeren (<)5. Keuzetoets voor twee koppen koffie- In de MENU-modus is deze toets voor he

No Özeti sayfasında içerik 7

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENWaar u op moet letten• WAARSCHUWING: dit apparaat en de toegankelijke delen worden heettijdens het gebruik. Raak hete delen niet aan. Houd kinderen jonger dan8 jaar uit de buurt tenzij er voortdurend op hen wordt gelet.• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder,alsmede personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentalevermogens of met ontbrekende ervaring en kennis, mits zij onder toezichtstaan of instructies krijgen in veilig gebrui

No Özeti sayfasında içerik 8

GEBRUIKVoorbereidingZodra u de machine inschakelt met de hoofd-aan-uitschakelaar (zie Aop pagina 5) voert de machine een ZELFTEST uit. Vervolgens wordt demachine weer uitgeschakeld.Om de machine aan te zetten, drukt u op de aan-uittoetsop hetbedieningspaneel.1. De eerste keer dat u de machine gebruikt moet u de gewenstetaal selecteren. Druk op de hoofd-aan-uitschakelaar aan derechterzijde (achter het front) van de machine (zie A op pagina 5). Dedisplay gaat branden. Wacht tot het bericht DRUK OP

No Özeti sayfasında içerik 9

GEBRUIK3. In de display verschijnt: WATERSPUIT INZETTEN! Plaats dewaterspuit op het mondstuk en zet er een kopje onder (fig. 2).4. In de display verschijnt: DRUK OP MENU. Druk op de MENU-toets. Na een paar seconden komt er een klein beetje water uit dewaterspuit. Wanneer er ongeveer 30 ml water in het kopje zit, stopthet water.5. In de display verschijnt nu: UITSCHAKELING MOMENT A.U.B... Demachine wordt uitgeschakeld.26. Schuif de machine uit het inbouwmeubel door deze naar buiten tetrekken; geb

No Özeti sayfasında içerik 10

GEBRUIKWanneer u de machine voor het eerst gebruikt, moeten er 4-5koppen koffie gezet worden voordat de machine goede resultatenbegint te geven.BedieningKoffie zetten (met koffiebonen)De machine is ingesteld voor het zetten van koffie met een normaalaroma. U kunt ook kiezen voor koffie met een extra mild, mild, sterk ofextra sterk aroma. Om het gewenste aroma te kiezen, draait u aan deinstelknop voor de sterkte van de koffie: het geselecteerdearoma wordt weergegeven.1. Plaats één of twee kopje

No Özeti sayfasında içerik 11

GEBRUIKDe machine maalt nu de koffiebonen en de koffie begint in dekopjes te lopen. Zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt, stopt demachine automatisch met het laten doorlopen van de koffie en gooithet de gebruikte gemalen koffie weg in de speciale houder daarvoor.4. Na een paar seconden wordt de laatst gekozen koffie-instellingweergegeven en kunt u nog een kopje koffie zetten.5. Om de machine uit te zetten drukt u op de aan-uittoets.Voordat de machine uitgaat, voert deze een automatischespoel

No Özeti sayfasında içerik 12

GEBRUIK• Zodra de koffie is doorgelopen kunt u de hoeveelheid koffievergroten door de eerder geselecteerde toetsofingedruktte houden, tot de gewenste hoeveelheid is bereikt (dit moet directgedaan worden nadat de balk met blokjes 100% heeft bereikt).• Wanneer de display het bericht WATER VULLEN weergeeft moethet waterreservoir bijgevuld worden, anders kan de machine geenkoffie zetten. Het is normaal dat er nog een klein beetje water in hetreservoir zit wanneer dit bericht verschijnt.• De ma

No Özeti sayfasında içerik 13

GEBRUIKWanneer de koffie doorloopt, mag het waterreservoir nooitverwijderd worden. Als het verwijderd wordt, kan de machine geenkoffie zetten. Als de machine niet goed werkt, volg dan eerst deinstructies op pagina 30 t/m 34 (Meldingen en Storingen). Meestalkan het probleem daarmee opgelost worden. Zo niet, neem dancontact op met het servicecentrum.De hoeveelheid koffie per kopje veranderenDe machine is in de fabriek ingesteld om automatisch de volgendehoeveelheden koffie af te geven:• espresso

No Özeti sayfasında içerik 14

GEBRUIKKoffiemolen afstellenWanneer u na de eerste kopjes koffie vindt dat de koffie te snel of telangzaam (in druppels) doorloopt, kan de regelknop voor de maalgraadvan de koffiebonen worden bijgesteld (fig. 11).11De regelknop voor de maalgraad mag alleen worden bijgesteldwanneer de koffiemolen draait (dus alleen tijdens het koffiezetten).Door de regelknop één klik (één nummer) naar rechts te draaien looptde koffie sneller door (zonder druppelen). Door één klik naar links tedraaien loopt

No Özeti sayfasında içerik 15

GEBRUIK2. Trek de machine naar buiten aan de speciale handgrepen (fig. 12).123. Til de middelste deksel op en doe één of twee maatschepjesgemalen koffie in de trechter (fig. 13). Sluit de deksel, duw demachine terug en ga verder zoals beschreven in 5.2.1 op pagina 10(‘Koffie zetten’).13Aanwijzingen• Doe de gemalen koffie nooit in de machine wanneer dezeuitgeschakeld is, om te voorkomen dat de koffie binnen in demachine verspreid wordt.• Doe nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes

No Özeti sayfasında içerik 16

GEBRUIK14• Wanneer de trechter geblokkeerd raakt door vocht in de machine ofals er meer dan twee afgestreken maatschepjes met voorgemalenkoffie zijn gebruikt, gebruik dan een mes om de koffie omlaag teduwen (fig. 14). Verwijder en reinig vervolgens de zetgroep en demachine zoals beschreven wordt in 6.1.1 en 6.1.2 op pagina 21, 22en 23.• Als de koffie is doorgelopen en u wilt terugkeren naar hetkoffiezetten met koffiebonen, draai dan de instelknop voor desterkte van de koffie op een willekeur

No Özeti sayfasında içerik 17

GEBRUIK3. Zorg ervoor dat het aanzuigpijpje correct in de deksel is geplaatst(fig. 16). Draai de deksel weer op de melkkan (tegen de klok in).164. Haal de waterspuit uit het mondstuk (fig. 17).175. Plaats de melkkan op het mondstuk (fig. 18).186. Met de schuif op de melkkan (fig. 19) kunt u bepalen hoe sterk demelk wordt opgeschuimd: ‘CAPPUCCINO’ of ‘CAFFELATTE’• CAPPUCCINO: de melk wordt sterk opgeschuimd.• CAFFELATTE: de melk wordt weinig opgeschuimd.7. In de display verschijnt nu:

No Özeti sayfasında içerik 18

GEBRUIKCLEAN20Cappuccino maken1. Volg eerst de stappen die beschreven staan in 5.2.8 (pag. 16 + 17)!2. Draai het melkuitlooppijpje iets aan de kant en zet een voldoendegrote mok onder de melkuitloop en de koffieuitloop (fig. 20).3. Kies het gewenste aroma voor de cappuccino door aan de instelknop voor de sterkte van de koffie te draaien (zie 5.2.1 op pag. 10).De in de display aangegeven hoeveelheid koffie (bijvoorbeeldESPRESSO) is hierbij niet van belang. De hoeveelheid is in dit gevalvastgelegd

No Özeti sayfasında içerik 19

GEBRUIKSchoonmaken mondstuk en melkuitloopElke keer na het maken van cappuccino of hete, opgeschuimde melk,moeten het mondstuk en de melkuitloop schoongemaakt worden. Dit omte voorkomen dat er melkresten achterblijven.1. Plaats een bakje/grote mok onder de melkuitloop. Druk tenminste5 seconden lang op de knop CLEAN op de melkkan (fig. 21). In dedisplay verschijnt REINIGING!CLEAN21Let op! Er komt heet water en stoom uit de melkuitloop waaraanu zich kunt branden!2. Neem de melkkan uit de machine e

No Özeti sayfasında içerik 20

GEBRUIKHet cappuccinoprogramma veranderenDe hoeveelheid melk en koffie staat standaard ingesteld. Om dezehoeveelheden te veranderen gaat u als volgt te werk:1. Druk op de MENU-toetsen blader met de toetsen < en > door2.3.4.5.6.7.het menu totdat CAPPUCCINOPROGRAMMA in de displayverschijnt. Bevestig de gekozen instelling door op OK te drukken.In de display verschijnt MELKVOLUME. Indien u de hoeveelheid melk voor een cappuccino wilt veranderen, bevestig dan deinstelling door op OK te drukken.In de

BİR YORUM BIRAK