ATAG MA4411B Microwave Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu için aygıtı ATAG MA4411B Microwave

ATAG MA4411B Microwave Kullanım Kılavuzu

İçeriğini ayıklar

No Özeti sayfasında içerik 1

HandleidingMagnetron ovenMode d’emploiFour à micro-ondesHoud, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.When contacting the service department, have the complete type number to hand.Sørg for at have hele typenummeret klar, når serviceafdelingen konta

No Özeti sayfasında içerik 2

NLNLBEHandleidingFRFRBENL 3 - NL 40LUNotice dútilisationDEDEBEATLUAnleitungENGBDA 3 - DA 39NOBruksanvisningSVEN 3 - EN 39DKBrugsvejledningNODE 3 - DE 42IEManualDAFR 3 - FR 40NO 3 - NO 39SEBruksanvisningSV 3 - SV 39Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés - Benutzte PiktogrammePictograms used - Anvendte piktogrammer - Symboler bruktSymboler som användsBelangrijk om te weten - Important à savoir - Wissenswertes - Important informationVigtig information - Viktig informasjon - Viktig infor

No Özeti sayfasında içerik 3

INHOUDSOPGAVEBedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Gebruik van deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No Özeti sayfasında içerik 4

BEDIENINGSPANEEL23 1 45 67891610 11 12 13 14151. UIT10. KLOK2. AUTOMATISCHE OPWARMSTAND11. +30 sec (snelle start)3. AUTOMATISCHE ONTDOOISTAND12. KINDERSLOT4. MAGNETRONSTAND13. ONTGEURING5. AUTOMATISCHE KOOKSTAND14. GEWICHT/VERMOGEN6. AQUA CLEAN15. FUNCTIEKEUZEKNOP7. STANDKEUZEKNOP16. START8. DISPLAY17. STOP/ANNULEREN179. VERLICHTINGNL 3

No Özeti sayfasında içerik 5

OVENFUNCTIESBedieningspaneelSteunroosterDeurvergrendelingDeurHandvatACCESSOIRESDe volgende accessoires worden bij uw magnetronoven geleverd:Keramische bakplaatNL 4

No Özeti sayfasında içerik 6

GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDINGBedankt dat u een ATAG-magnetronoven hebt gekocht.De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud vanuw nieuwe magnetronoven. De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.Lees vóór het gebruik van de magnetronoven de veiligheidsinstructies en alle informatie indeze handleiding. Bewaar de handleiding om deze later nog eens te kunnen raadplegen.VEILIGHEIDVeilig gebruik••••••WAARSCHUWING: bij gebruik van het

No Özeti sayfasında içerik 7

VEILIGHEID (VERVOLG)••••••••NL 6In verband met de veiligheid mag hetapparaat niet worden gereinigd methogedrukreinigers of stoomreinigers.WAARSCHUWING: verwarm nooitafgesloten blikken. Er bouwt zich druk op inhet blik, waardoor het kan ontploffen.Bij de bereiding van gerechten met alcohol,kunnen de hoge temperaturen ervoor zorgendat de alcohol verdampt. De damp kan vlamvatten als deze in contact komt met heteonderdelen.Gebruik het apparaat niet om erontvlambare materialen of mate

No Özeti sayfasında içerik 8

VEILIGHEID (VERVOLG)••••••••Gebruik alleen de temperatuursensor dievoor deze oven wordt aanbevolen (voorapparaten waarbij het gebruik van eentemperatuursensor mogelijk is).Verwijder alle etensresten en kookgerei uitde oven voordat u de oven reinigt met dezelfreinigende pyrolysefunctie.Wanneer voor het reinigen van de ovende bedieningstoetsen in een hogere standmoeten worden gezet (pyrolyse) dan voornormale kookdoeleinden, kan de buitenkantwarmer worden dan gebruikelijk. Houdkinde

No Özeti sayfasında içerik 9

VEILIGHEID (VERVOLG)Veilig gebruik van magnetron/combimagnetron• WAARSCHUWING: reparatie door eenonbevoegd persoon, waarbij de behuizingvan het apparaat wordt geopend, isgevaarlijk. De behuizing beschermt tegenhet vrijkomen van microgolven.• WAARSCHUWING: gebruik de magnetronniet als de deur of de afdichting isbeschadigd en laat deze door een bevoegdpersoon repareren.• WAARSCHUWING: schud de inhoud vanbabyflessen en potjes babyvoeding en roerdeze door. Controleer de temperatuur vóórcons

No Özeti sayfasında içerik 10

VEILIGHEID (VERVOLG)•••••••Een magnetron kan alleen veilig wordengebruikt als de deur goed sluit! Plaats nooitvoorwerpen tussen de magnetron en dedeur, en zorg ervoor dat de deur en deafdichting altijd schoon zijn.Gebruik de magnetron uitsluitend voorhet ontdooien, bereiden en verwarmenvan voedsel en niet voor bijvoorbeeld hetdrogen van kleding of papier. Deze kunnenvlam vatten.Kleine hoeveelheden droge of poederachtigeproducten die u in de magnetron verwarmt,kunnen verbranden (bi

No Özeti sayfasında içerik 11

VEILIGHEID (VERVOLG)••••••••NL 10Houd de magnetron in het oog alsu gerechten in plastic of papierenverpakkingen verwarmt, omdat deze vlamkunnen vatten.Verwarm producten nooit langer dan nodigen houd er rekening mee dat voedsel blijftkoken nadat de hittebron is uitgezet.Prik met een vork of een ander puntigvoorwerp in de huid van vlees, gevogelte ofvis. Zo voorkomt u spatten.U dient de magnetron regelmatig te reinigenen alle voedselresten te verwijderen.Kruimels en resterend vocht

No Özeti sayfasında içerik 12

VEILIGHEID (VERVOLG)Een magnetron is niet geschikt voor hetvolgende:• voedsel bewaren;• eieren in de schaal koken of gekookte eierenopwarmen: deze spatten uit elkaar door dedruk die wordt opgebouwd;• frituurolie verwarmen.Veilig gebruik van oven/stoomoven• WAARSCHUWING: Houd kinderenop een veilige afstand van de oventijdens het bakken of braden. De ovenwordt tijdens gebruik warm. Raak deverwarmingselementen en de binnenzijdevan de oven niet aan tot deze volledig zijnafgekoeld.• WAARSCH

No Özeti sayfasında içerik 13

VEILIGHEID (VERVOLG)••••••••••NL 12Plaats geen accessoires op de geopendeovendeur.De ovendeur dient tijdens bereidingengesloten te zijn.Open de ovendeur voorzichtig, aangezien erhete stoom kan ontsnappen.Bewaar geen ontvlambare materialen inde oven.Bevroren producten zoals pizza's dienenop het rooster te worden bereid. Als u debakplaat gebruikt, kan deze vervormenvanwege grote temperatuurverschillen.Bedek de bodem van de oven nooit metaluminiumfolie. De folie blokkeert de wa

No Özeti sayfasında içerik 14

VEILIGHEID (VERVOLG)••Gebruik hitte- en stoombestendigebakblikken in de stoomoven. Siliconenbakblikken zijn niet geschikt voor gebruikmet heteteluchtcirculatie en stoom.Gebruik geen bakblikken met roestplekken.Zelfs kleine plekjes kunnen leiden tot roestaan de binnenzijde van de oven.Installatie••••••••Controleer het apparaat op transportschade.Sluit het apparaat niet aan als hetbeschadigd is.Dit apparaat mag uitsluitend wordengeïnstalleerd door een bevoegde monteur!Defecte

No Özeti sayfasında içerik 15

VEILIGHEID (VERVOLG)••••WAARSCHUWING: U dient de behuizingvan het apparaat nooit te openen. Debehuizing mag uitsluitend worden geopenddoor een servicemonteur.Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnetvoordat er reparaties worden uitgevoerd.Vrijstaande magnetronovens mogen niet ineen kast worden geplaatst.Het apparaat dient zo te worden geïnstalleerddat de voeding uitgeschakeld kan worden.Dat betekent dat de stekker bereikbaarmoet blijven zodat deze uit de contactdooskan worden ge

No Özeti sayfasında içerik 16

DE KLOK INSTELLENWanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, licht het DISPLAY op. Na drieseconden gaan het kloksymbool en '12:00' knipperen op het DISPLAY.De klok instellen1Druk op KLOK. '12' begint te knipperen.2Draai de FUNCTIEKEUZEKNOP om hetuur in te stellen.3Druk opnieuw op KLOK. '00' begint teknipperen.4Draai aan de FUNCTIEKEUZEKNOP omde minuten in te stellen.5Druk opnieuw op KLOK. De klok wordtbinnen 5 seconden ingesteld.OpmerkingAls u op een knop drukt, begint de instelling t

No Özeti sayfasında içerik 17

DE ENERGIEBESPARINGSSTAND INSTELLENDe oven beschikt over een energiebesparingsstand. Deze stand bespaart elektriciteit als de ovenniet in gebruik is.Stand-bystandAls de oven 10 minuten niet is gebruikt, wordt de stand-bystand ingeschakeld. (standaard).ECO-standIn de ECO-stand wordt de huidige tijd niet weergegeven. U kunt de oven niet gebruiken.1Houd GEWICHT/VERMOGEN3 seconden ingedrukt. De oven schakeltover naar de ECO-stand en er wordtniets op het display weergegeven.2Open de deur of druk op

No Özeti sayfasında içerik 18

VERWARMINGSMOGELIJKHEDENIn het volgende overzicht ziet u de verschillende beschikbare verwarmingsmogelijkhedenen instellingen van de oven. Gebruik de kookrichtlijnen op de volgende pagina's om dejuiste stand en instelling voor uw recepten te bepalen.MAGNETRONSTANDVoor het bereiden en ontdooien van voedsel worden microgolven gebruikt.Gerechten worden snel en efficiënt bereid zonder dat de kleur of vorm vanhet voedsel wordt aangetast. Het vermogen en de bereidingstijd stelt uhandmatig in voor de

No Özeti sayfasında içerik 19

DE WERKING VAN EEN MAGNETRONOVENMicrogolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven. De energie maakt het mogelijkom voedsel te garen of op te warmen zonder de vorm of kleur aan te tasten.U kunt uw magnetron gebruiken voor het volgende:•MagnetronstandKookprincipe1.2.3.De microgolven die door de magnetron wordengegenereerd, worden gelijkmatig verspreid door middelvan een distributiesysteem. Het voedsel wordt zogelijkmatig gegaard.De microgolven worden tot een diepte van ongeveer2,5 cm door

BİR YORUM BIRAK